ESĮ nauda gydymo įstaigai

Visus gydymo įstaigos (GĮ) darbuotojus galime suskirstyti į šias grupes:

 • Gydytojas
 • Gydytojo padėjėjas
 • Medicinos slaugytoja
 • Slaugė
 • Medicinos asistentas
 • Laboratorijos technikas
 • Su klientais bendraujantys įstaigos darbuotojai
 • Duomenis suvedantys darbuotojai
 • Įstaigos darbuotojai
 • Organizuojantys darbuotojai
 • Finansus tvarkantys darbuotojai
 • Įstaigos administratorius
Gali būti, kad mažesnėje įstaigoje daugelio iš šių grupių nėra, tačiau nesamos grupės darbus atlieka kitų grupių darbuotojai. Kita vertus, GĮ atliekami darbai, kuriuos dirbant gaištamas darbuotojų laikas. Darbo sąnaudas taip pat sudaro šie darbai:
 • Naujos informacijos įrašymo trukmė;
 • Ėjimas į bylų saugojimo vietą ir grįžimas;
 • Trūkstamų bylų paieška;
 • Darbo dubliavimas dėl dingusių ar neišsamių bylų;
 • Laikas, gaištamas ieškant pamestų tyrimų ataskaitų;
 • Receptų siuntimas ir pakartotinis rašymas;
 • Kortelių dėl skambučių, faksogramų ir pažadėtų tikslų ėmimas;
 • Įrašų dėl užklausų vykdymas;
 • Gydytojų ar pacientų kortelių paėmimas.
Žinant darbuotojų atlyginimus, galima gana tiksliai suskaičiuoti, kiek šie darbai kainuoja. Kitos apčiuopiamos, arba tvirtosios, išlaidos, kurias tiksliai galima apskaičiuoti yra:
 • Popierius;
 • Aplankai;
 • Etiketės ir lipdukai;
 • Bylų laikymo patalpos; 
 • Saugojimo spintelės, bėgiai, kopėčios;
 • Kortelių priežiūra ir papildymas;
 • Kopijavimo ir/ar fakso aparatai;
 • Spausdinimo kasetės ir rašalas;
 • Įrangos priežiūra;
 • Apskaitos dokumentų tvarkymas;
 • Perrašymo darbai.
Tačiau yra tokių ESĮ naudojimo privalumų, kuriuos ne visada galima apskaičiuoti pinigais – tai vadinamosios lengvosios, arba neapčiuopiamos, išlaidos. 
Vadinamoji tvirtoji nauda, kai ESĮ naudojimas tiesiogiai koreliuoja su išlaidų mažinimu arba pajamų didėjimu dėl:
 • Aptiktų nepastebėtų pajamų; 
 • Padidinto profilaktinių ir priežiūros priemonių kiekio;
 • Sumažintų pretenzijų, atmetimų ir atidėjimų kiekio;
 • Sumažintos perrašymo darbų apimties
Lengvoji, arba neapčiuopiama, nauda, kai ESĮ naudojimas prisideda prie gerinimo, kuris veiklos sąnaudoms arba pajamoms turi tokį poveikį:
 •  Didėja gydytojo darbo našumas;
 •  Gerėja darbuotojų darbo efektyvumas;
 •  Mažėja darbo su pacientų kortelėmis apimtis;
 •  Mažėja pacientų kortelių laikymo ir archyvavimo išlaidos.